§ 1 Namn

Föreningens namn är Senioruniversitetet i Halmstad.


§ 2 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstad.


§ 3 Ändamål

Föreningen skall stimulera medlemmarnas intresse för kunskaper. Föreningen skall vara ideologiskt och partipolitiskt obunden.


§ 4 Verksamhet

Föreningen skall verka för att medlemmarna får möjlighet att förkovra sig genom att

  a: anordna föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och studieresor
  b: uppmuntra medlemmarna till ett aktivt deltagande i föreningens arbete och ge möjlighet till social samvaro och nya kontaktytor.
  c: samarbeta med andra liknande organisationer.

§ 5 Medlemskap

Föreningen vänder sig till fysiska personer över 55 år (pensionärer), som genom att bli medlemmar vill främja föreningens ändamål. Även yngre personer kan beviljas medlemskap efter tillstyrkan av styrelsen. Varje medlem har en röst på årsmötet. Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som på något sätt missbrukar sitt medlemskap, kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som inte betalat sin medlemsavgift inom utsatt tid utesluts. Medlem som utgår eller utesluts ur föreningen äger inte någon som helst rätt till föreningens tillgångar.


§ 6 Ordinarie årsmöte.

Årsmötet utgör föreningens högsta beslutande instans och skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske minst tre veckor före mötet. Kallelsen skall ske på det sätt styrelsen fastlagt.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Godkännande av dagordning och att årsmötet blivit behörigt utlyst.
 • 3. Val av mötesledning:
 • a) Ordförande
  b) Sekreterare
  c) Två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 • 4. Föredragning av:
 • a) Styrelsens verksamhetsberättelse
  b) Ekonomisk berättelse
  c) Revisorernas berättelse
 • 5. Fastställande av balans- och resultaträkning
 • 6. Beslut om ansvarsfrihet
 • 7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust balanseras enligt den fastställda balansräkningen
 • 8. Verksamhetsplan
 • 9. Beslut om årsavgift för nästkommande år
 • 10. Beslut om ersättningar till förtroendevalda
 • 11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 • 12. Val av ordförande för ett år
 • 13. Val av övriga styrelseledamöter
 • 14. Val av revisorer och en ersättare
 • 15. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en utses som sammankallande, samt en som ersättare
 • 16. Motioner (inkomna till styrelsen senast två veckor före årsmötet)
 • 17. Förslag från styrelsen
 • 18. Övrig information
 • 19. Årsmötets avslutning

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet (vid upplösning av föreningen se § 15). Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.


§ 7 Extra årsmöte och medlemsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Vid extra årsmöte får endast förekomma frågor som angetts i kallelsen.


§ 8 Styrelsen

Angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju, högst elva ledamöter samt tre ersättare. Antalet ledamöter skall dock alltid vara ojämnt. Ledamöterna skall väljas av årsmötet. Ordförande väljes av årsmötet, styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Styrelsen skall till årsmötet utarbeta årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan.Dessutom skall styrelsen föreslå medlemsavgifter, handlägga medlemsfrågor samt i övrigt ta del av föreningens angelägenheter. Styrelsen utser vid behov utskott, kommittéer, arbetsgrupper m.m.


§ 9 Mandattid

Ordföranden väljs på ett år och övriga ledamöter och revisorer på två år. Vid första årsmötet efter stadgeändringen väljs hälften på ett år och andra hälften på två år. Ersättare väljs på ett år.


§ 10 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen. Extra styrelsemöte kan hållas efter kallelse av ordförande eller när minst tre av styrelseledamöterna så begär. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Styrelsemöten skall protokollföras och protokollen justeras av ordförande för mötet.


§ 11 Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, som valts på årsmötet. Styrelsen skall senast tre veckor före ordinarie årsmöte överlämna sina räkenskapshandlingar till revisorerna. Revisionsberättelse skall senast två veckor före ordinarie årsmöte överlämnas till styrelsen för att därefter framläggas för årsmötet.


§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.


§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas i föreningen av ordföranden och den styrelseledamot, som styrelsen utsett till kassör. Dock med rätt för kassören att teckna firman ensam när det gäller post- och bankärenden som överensstämmer med styrelsens beslut.


§ 14 Stadgeändringar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Mötena skall hållas med minst sex månaders mellanrum. Beslut om stadgeändring måste fattas med minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.


§ 15 Upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen gäller samma beslutsordning som i § 14. Vid föreningens upplösning skall bl.a. fattas beslut om föreningens tillgångar.

Kontakta oss